ประกันภัยภาคบังคับ-พ.ร.บ.

ประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือ พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 5 เมษายน 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้องทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หรือคนเดินถนน กรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคนของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นั้นมีจำกัด ดังนั้น เจ้าของรถยนต์จึงควรซื้อ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุด

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และเจ้าของรถที่นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ การฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ประกันภัยภาคบังคับ-พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง

1. สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น จะได้รับทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีได้รับบาดเจ็บ จ่ายให้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท หากต่อมาพิการหรือทุพพลภาพ จะจ่ายให้เพิ่ม แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ จ่ายให้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน
  • กรณีเสียชีวิต หากเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ จะจ่ายค่าทำศพให้ 35,000 บาทต่อคน แต่หากเสียชีวิตภายหลังจะจ่ายแบบเหมารวมกับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

2. สำหรับค่าเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะมีการจ่ายชดเชยหลังจากพิสูจน์ความผิดแล้ว บริษัทประกันของฝ่ายที่กระทำผิดจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บ จะมีการจ่ายเงินชดเชยรวมค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 80,000 บาท
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ มือ แขน เท้า ขา ตา ตั้งแต่ 2 อย่างหรือ 2 ข้างขึ้นไป หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะจ่ายชดเชยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ หูหนวก เป็นใบ้ เสียความสามารถในการพูด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ มือ แขน ขา เท้า ตา 1 อย่าง หรือ 1 ข้าง จะจ่ายชดเชยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
  • กรณีทุพพลภาพถาวร จะจ่ายชดเชยรวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต จะมีการจ่ายเงินชดเชยรวมถึงค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีเสียชีวิตภายหลัง) สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  • เงินชดเชยเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายวันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน

            การคุ้มครองดังกล่าวสามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหาย

ราคา พ.ร.บ. ของรถยนต์แต่ละประเภท

พ.ร.บ. รถเก๋ง/รถตู้
– ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) ราคา 645.21 บาท
– เกิน 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้) ราคา 1,182.35 บาท

พ.ร.บ. รถกระบะ/รถบรรทุก
– น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน (รถกระบะ) ราคา 967.28 บาท
– น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน ราคา 1,310.75 บาท
– น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน ราคา 1,408.12 บาท

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์
– ขนาดเครื่องยนต์ ไม่เกิน 75 cc. ราคา 161.57 บาท
– ขนาดเครื่องยนต์ เกิน 75-125 cc. ราคา 323.14 บาท
– ขนาดเครื่องยนต์ เกิน 125-150 cc. ราคา 430.14 บาท
– ขนาดเครื่องยนต์ เกิน 150 cc. ราคา 645.21 บาท

สนใจซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์

ซื้อง่าย ได้ความคุ้มครอง
พร้อมนำไปต่อภาษีได้ “ทันที”