ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ ความคุ้มครองสูง
เบี้ยประกันราคาถูกและบริการที่เชื่อถือได้

 
Line ID (Official) : @insure3plus

<< Back

buy amoxicillin australia

buy amoxicillin

buy antidepressants visa

amitriptyline for anxiety

tamoxifen cost

tamoxifen

buy prednisolone 5mg tablets uk

buy prednisolone

buy amoxicillin cvs

buy amoxicillin for dogs blog.encryptedbox.com amoxicillin 500mg pink

buy amitriptyline

buy amitriptyline

buy prednisolone

prednisolone pharmacy redirect prednisolone side effects

erectile dysfunction treatments

best place to buy viagra online

prednisolone without prescription

buy prednisolone

buy low dose naltrexone

buy naltrexone

prednisolone london

buy prednisolone

tamoxifen uk smpc

tamoxifen

albuterol inhaler side effects

albuterol inhaler for cough website buy albuterol sulfate inhalation solution

abortion philippines

abortion pill philippines

amoxicillin price without prescription

amoxicillin prescription no insurance

prednisolone online

buy prednisolone charamin.jp prednisolone dosage

prednisolone cost

prednisolone online

plaquenil notice

coronavirus paris go coronavirus chine

amitriptyline 25mg

amitriptyline 50mg

sertraline mastercard

buy sertraline 9925.org buy sertraline online

medical abortion

abortion pill online usa

abortion pill online

medical abortion jlopresti.fr abortion pill kit

amitriptyline 10mg

amitriptyline 50mg testbed.idippedut.dk amitriptyline for back pain

buy naltrexone online india

buy naltrexone from trusted pharmacy

ประกันภัย สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ประกันภัย สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ความรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีสำหรับการประกันภัยตามที่กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีเงินได้นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
 
1.  ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้
        – ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ
        – เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
        – กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสม
       – บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 
 2.  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้
       – ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา
       – บิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท
       – ถ้าผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย
       – กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมชำระเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
 
 3.  ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญของตัวผู้มีเงินได้เอง โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้
       – เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
       – ผู้มีเงินได้ต้องได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น ทั้งนี้ ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วยแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ
      – ผู้มีเงินได้ได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอขณะมีชีวิตอยู่
      – บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 
เครดิตข้อมูล : ancbroker.com

Tag : ประกันภัย , ลดหย่อนภาษี , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , ประกันภัยรถยนต์‬

วัน/เวลา สร้างบทความ : 02/10/2015 , 12:33 PM          หน้าหลัก
          เมนูหลัก

     - วิธีการชำระเงิน
     - วิธีจัดส่ง
     - เกี่ยวกับเรา
     - ติดต่อเรา
          บทความ
Support All Web Browsers
© 2012 Insure3Plus.com, All Rights Reserved.